Pålogging Min side

Skade

 

Havari

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Hvis det er mulig, uten at det setter mannskap eller eller fartøy i fare, skal føreren:

 1. Varsle rederiet eller Nordlys Forsikring snarest mulig. Vakttelefon havari: 97 51 81 87.
   
 2. Kontakte Nordlys Forsikring ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås - hvis dette er mulig.
   
 3. Føre dagbøkene nøyaktig og fortløpende.
   
 4. Sikre alle tilgjengelige bevismidler ved skade, både på eget og andres fartøy og eiendom.
   

For melding av havari kan vi kontaktes når tid som helst på døgnet. Vår adresse, telefon- og faksnummer og e-post finnes på vår kontaktside. Du kan også sende oss en skademelding fra nettsiden.
 

Alarmtelefoner

Lege: 113
Brann: 110
Politi: 112
 
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

 
Personskade

Ved skade på mannskap gjelder følgende rutiner:

 1. Melde skaden til NAV: Yrkesskade/-sykdom påført på skip eller under fiske/fangst.
 2. Melde skaden til Nordlys Forsikring: Personskade - skjema (PDF). Skjemaet sendes til firmapost@nordlysforsikring.no.

Mannskapsforsikringen er distribuert av Nordlys Forsikring på vegne av Gjensidige Forsikring. Gjensidige Forsikring håndterer yrkesskader, yrkessykdom, annen ulykke/sykdom og dødsfall., og som foretar erstatningsutbetaling. Nordlys Forsikring har skadeoppgjør vedrørende forlishyre, tap av mannskapseffekter og sykehyre for de som har tegnet den tilleggsforskringen.

 

I forbindelse med personskade kan det være andre instanser man som reder/skipper/arbeidsgiver plikter å informere. Dette kan være:

 

Klage på skadeoppgjør (erstatningsberegning)

Det er flere muligheter for å klage på et skadeoppgjør eller dersom du får avslag på erstatning.

 

Vi etterstreber å gjøre raske og korrekte skadeoppgjør i henhold til forsikringsavtalen som er inngått mellom oss. Noen ganger svarer ikke disse til forventningene. Det første man bør gjøre i slike tilfeller er å ta kontakt med oss, gjerne på telefon. Kommunikasjon og dialog løser ofte slik saker, da utfyllende forklaringer eller ny infomasjon ofte setter saken i et nytt lys. Vi håper derfor at dialog med oss er det som prøves først.

 

Skulle vi ikke bli enige, er det to ulike klageinstanser avhengig av hvilke forsikringsvilkår man følger:

 • Fartøy under 15 meter følger Forsikringsavtaleloven og rett klageinstans er Finansklagenemnda. Les mer på deres nettside: ww.finkn.no.
 • Fartøy over 15 meter følger Nordisk Sjøforsikringsplan og rett klageinstans er dispasjør, Planens § 5-5.

 

Ovennevnte instanser vil på bakgrunn av tilsendt informasjon fra partene gi rådgivende uttalelser. De er ikke rettslig bindende, men blir som hovedregel fulgt fra vår side. Det løper i utgangspunktet ingen kostnad for forsikringstakeren ved å klage via Finansklagenemnda eller dispasjør. 

 

Dersom en av partene ikke er enige i det Finansklagenemnda eller dispasjør konkluderer med, er rettsvesenet siste mulighet.

 

Vårt utgangspunkt er likevel at de fleste saker kan løses med dialog direkte mellom forsikringsselskapet og forsikringstaker.

 

Det er viktig at en klage rettes innen tidsfristen på 6 måneder (se Forsikringsavtalelovens § 8-6).