Pålogging Min side

Forsikringer

Hvorfor forsikring?

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll, og som skjer plutselig og uforutsett. Forsikring er en forutsetning for å få finansiering, og ingen seriøs reder sender sitt skip til havs uten skikkelige forsikringer.

Hvilke forsikringer?

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter hovedsaklig på vilkårene i Nordisk Sjøforsikringsplan. Sjøforsikringsplanen er kommet i stand som et samarbeid mellom rederinæringen og forsikringsselskapene. Den første Planen ble laget allerede i 1871. Fartøy under 15 meter dekkes på egne vilkår som er tilpasset Forsikringsavtaleloven av 1989. Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom forsikringsselskap og reder.

Nedenfor gir vi en kortfattet beskrivelse av hovedinnholdet i de vanligste forsikringene:

 

Kaskoforsikring

dekker skade på og totaltap av selve fartøyet, samt en stor del av kollisjonsansvaret. Personskade og forurensning dekkes av ansvarsforsikringen (P&I). Merk at kaskoforsikringen ikke dekker krigsrisiko under noen omstendighet (se nedenfor).
 

Kaskointeresseforsikring

dekker totaltap av fartøyet og kollisjonsansvar som et tillegg til kaskoforsikringen. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten. Dekkes for handelsfartøy, offshorefartøy og de aller største fiskefartøyene.
 

Fraktinteresseforsikring

dekker totaltap av fartøyet på samme måte som kaskoforsikringen, men ikke kollisjonsansvar. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten. Dekkes for handelsfartøy og offshorefartøy.
 

Ansvarsforsikring (P&I)

dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. I tillegg kan forsikringen dekke en del av de tariffbestemte ytelsene til mannskapet. For større fiskefartøy og handelsfartøy tegnes denne vanligvis i ett av spesialselskapene for P&I, SKULD eller GARD.


Tidstapforsikring (Loss of Hire)

dekker inntektstap som følge av erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. Normalt dekkes ikke de første 14 dagene med inntektstap. Forsikringen er vanlig for handelsfartøy, men dekkes kun unntaksvis for de større fiskefartøyene.
 

Krigsforsikring

dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, sjørøveri etc. For fartøy over 100 bruttotonn dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib - et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring.
 

Mannskapsforsikring (Pakke)

dekker den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og reders forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtaler framforhandlet av Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, etc. I tillegg til lovpålagt yrkesskadedekning er kollektiv dødsfallsforsikring og ulykkesforsikring inkludert, samt forlishyre, tap av effekter og sykehyre for de som har valgt den tilleggsdekningen.
 

Fangst og utstyrsforsikring

dekker skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord i fiskefartøy.
 

Panthaverinteresseforsikring

dekker en panthavers tap som følge av at fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning på grunn av reders handlinger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller manglende sjødyktighet.
Opplysningene er forenklet og forkortet.

 

Hvor skal forsikringen dekkes?

Forskjellen mellom gjensidige selskap som Nordlys Forsikring Gjensidig og de øvrige forsikringsselskap, er at vi er eid og styrt av rederne. Siden vi har tilholdssted midt i næringen, har våre kunder gode muligheter til å raskt få kontakt med oss, samt å komme direkte i dialog med den som tar avgjørelser i de enkelte saker.

Vi baserer våre kundeforhold på gjensidig tillit. Å leve av fiske langs kysten er en utfordring. Værmessige hindringer, kvoteregulereringer og råstofftilgjengelighet gir seg mange utslag i økonomien. Fleksibilitet, kompetanse og nærhet til markedet er vårt varemerke!

Gjensidig tillit skaper forståelse, fleksibilitet og god dialog!